Όραμα και Στόχοι

Όραμα

Στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας εργαζόμαστε συλλογικά, με αποδοχή και σεβασμό στη διαφορετικότητα, προωθώντας τη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και αναγκών του κάθε ατόμου, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση του ως προς:
• Την ευημερία και ποιότητα ζωής
• Την αυτονόμηση και ανεξαρτητοποίηση
• Την κοινωνική ένταξη


Στόχοι
Οι επί μέρους στόχοι του σχολείου εστιάζονται στην:
Ανάπτυξη ικανοτήτων στους αναπτυξιακούς τομείς της αυτομέριμνας, κοινωνικοποίησης, επικοινωνίας, κίνησης και γνωστικής ικανότητας.
• Ανάπτυξη ικανοτήτων που προωθούν την κοινωνική ένταξη και την ανεξαρτητοποίηση μέχρι την επαγγελματική αποκατάσταση.
• Ανάπτυξη της προσωπικότητας, της συναισθηματικής σταθερότητας και κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς