Μαθητές

Στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας φοιτούν μαθητές/τριες ηλικίας 6-18/21 ετών που παρουσιάζουν προβλήματα στον ψυχοκινητικό, στο μαθησιακό και στον συναισθηματικό-προσαρμοστικό τομέα. Κατά τη σχολική χρονιά 2016-17 στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας φοιτούν 40 μαθητές/τριες ως ακολούθως:

Ηλικία Αριθμός Μαθητών
Δημοτικής (6-13 χρόνων) 4
Γυμνασιακής (14-15 χρόνων) 8
Λυκειακής (16-18/21) 28
ΣΥΝΟΛΟ 40